fbpx

Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin Tondo Akademia Kreatywności, Karolina Trzoska, Wysoka 12/17, 61-850 Poznań, NIP: 5562725308, Regon: 524079094 prowadzi akademię artystyczno rozwojową w Poznaniu. Niniejsze postanowienia określają warunki nauki oraz uczestnictwa w zajęciach artystycznych i rozwojowych organizowanych przez Tondo Akademia Kreatywności. zwana w dalszej części regulaminu „Tondo”, „Akademia”, lub „Organizator”.
I. DEFINICJE
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Organizator Tondo Akademia Kreatywności (dalej zwane “Tondo”, “Akademia” lub “Organizator”) z siedzibą przy ul. Wysoka 12/17, 61-850 Poznań, NIP 556 27 25 398, REGON:, tel.: (+48) 720888195, e-mail: kontakt@tondoakademia.pl.
Usługi – usługi świadczone przez Tondo drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, w szczególności w postaci funkcjonalności strony internetowej
Witryna – strona internetowa Organizatora o adresie www.tondoakademia.pl
Uczestnik:
a) osoba fizyczna, która dokonuje rezerwacji w celu uczestnictwa w zajęciach w Tondo
b) osoba niepełnoletnia uczestnicząca w zajęciach w Tondo, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji przez opiekuna prawnego.
Opiekun prawny – osoba fizyczna będąca ustawowym przedstawicielem niepełnoletniego uczestnika, która dokonuje rezerwacji na zajęcia w jego imieniu.
Prowadzący – wykwalifikowana osoba fizyczna posiadająca odpowiednie doświadczenie, umożliwiające prowadzenie zajęć dla osób przynależących do danej kategorii wiekowej lub poziomu zaawansowania danych umiejętności.
Zajęcia – określony w grafiku czas przeznaczony na warsztaty i kursy organizowane przez Tondo Akademia Kreatywności na ul. Wysoka 12/17 w Poznaniu lub w innych wyznaczonych przez Tondo miejscach.
Grafik – plan zajęć, warsztatów, kursów z podziałem na dni, tygodnie i miesiące, zamieszczony w kalendarzu, dostępnym na stronie internetowej www.tondoakademia.pl oraz w aplikacji/na platformie ActiveNow.
Płatność – forma płatności za zajęcia w określonych w grafiku terminach i kwotach
Umowa – porozumienie zawierane pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Usług, i którego ogólne postanowienia określa Regulamin
Voucher – bon wartościowy uprawniający do skorzystania z zajęć w Tondo, wydawany w formie elektronicznej lub papierowej
 
1) Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Tondo Akademia Kreatywności prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w zakresie artystycznym, rozwojowym i rzemieślniczym.
2. Nauczanie oparte jest na opracowanym systemie poziomów, z wyraźnie określonymi celami nauki
3. Celem wszystkich zajęć prowadzonych przez organizatora jest poszerzanie umiejętności oraz wiedzy Uczestników, zgodnie z programem oferowanym dla poszczególnych warsztatów i kursów.
4. Zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej, pod adresem ul. Wysoka 12/7 w Poznaniu lub w innych wyznaczonych przez Tondo miejscach. Dokładny adres pod jakim realizowane są zajęcia jest wskazany na stronie z opisem danego warsztatu/kursu.
5. Metody nauczania dostosowane są do wieku, potrzeb i umiejętności uczestników.
6. Uczestnik otrzymuje na zajęciach wszelkie materiały niezbędne do wykonania zadań.
7. Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie osoby, które uiściły opłatę za zajęcia.
8. Tondo zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem umieszczonym na stronie internetowej www.tondoakademia.pl oraz w aplikacji/na platformie ActiveNow, obowiązującym w danym okresie.
Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Organizatora zajęć, w tym rodzaju zajęć, terminie odbywania zajęć, grup wiekowych, dla których zajęcia są przeznaczone, cenie zajęć, informacji o wolnych miejscach, zakresie zajęć, liczebności grup, każdorazowo znajdują się na stronie internetowej Tondo.
9. Organizowane zajęcia grupowe mogą być w formie warsztatów, kursów i jednorazowych zajęć. Zajęcia prowadzone są w dwóch rodzajach: Zajęcia cykliczne oraz Zajęcia jednorazowe.
10. W trakcie jednego warsztatu cyklicznego uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 nieobecności. Organizator daje możliwość odrobienia nieobecności zajęciach, po uprzednim jej zgłoszeniu najpóźniej 7 godzin przed rozpoczęciem zajęć, poprzez aplikację/platformę ActiveNow.
11. W przypadku zgłoszenia nieobecności uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w innej, dowolnie wybranej grupie, dedykowanej danej grupie wiekowej. Termin odrabiania zajęć należy wybrać z dostępnych terminów w grafiku.
12. Zgłoszone nieobecności muszą zostać odrobione w tym samym cyklu zajęć, w którym uczestnik opuścił zajęcia. Szczegółowo rozpisane terminy cykli poszczególnych zajęć są dostępne w grafiku.
13. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności bądź zgłoszenia jej później niż 7 godzin przed rozpoczęciem zajęć, kursant traci prawo do odrobienia zajęć.
14. Za niezgłoszone, opuszczone zajęcia nie przysługuje zwrot kosztów.
15. Rezygnację z zajęć cyklicznych można zgłosić poprzez wypełnienie formularza (Załącznik nr 1 do regulaminu) oraz przesłanie drogą mailową na adres: Tondo@tondoakademia.pl.

 

2) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Płatności za zajęcia można dokonać poprzez formularz serwisu ActiveNow przy dokonywaniu rezerwacji:
– za pomocą serwisu tpay
-przelewem tradycyjnym
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie płatności nie później, niż w terminie 3 dni od daty zapisu na zajęcia. W przeciwnym wypadku Tondo zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji.
3. W celu prawidłowego korzystania z Witryny i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a. posiadanie dostępu do sieci internetowej
b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z formularza
rezerwacji
c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
4. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
5. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności:
a. naruszających dobre imię osób trzecich;
b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
4) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie płatności nie później niż w terminie 3 dni od daty zapisu na zajęcia. W przeciwnym wypadku Tondo zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji.
Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów.
2. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika (lub opiekuna prawnego Uczestnika) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Tondo Karolina Trzoska, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowa może zostać także zawarta poprzez podpisanie fizycznego dokumentu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. za pomocą poczty e-mail tondo@tandoakademia.pl . Do zawarcia współpracy wystarczy przesłanie Organizatorowi skanu podpisanej Umowy, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, a której treść jest ustalana przez strony w drodze korespondencji e-mail.

 

III. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy stanowiącego odstąpienie od rezerwacji zawartej poza siedzibą Tondo w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, za pomocą wypełnienia formularza odstąpienia od umowy oraz przesłanie jego skanu drogą mailową na adres kontakt@tondoakademia.pl
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Tondo zobowiązuje się do zwrotu całości wpłaconej kwoty za zajęcia, w terminie do 7 dni kalendarzowych.
3. Dla zajęć jednorazowych zwrot całości wpłaconej kwoty przysługuje uczestnikowi tylko w przypadku, gdy odstąpienie od umowy zostało zgłoszone najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej w celu uczestnictwa w warsztatach cyklicznych, zwrot całości wpłaconej kwoty przysługuje uczestnikowi tylko w przypadku, gdy odstąpienie od umowy zostało zgłoszone najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć z całego cyklu.
5. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje prawo do zwrotu całości należności za zajęcia opłacone a nie odbyte – pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi z winy szkoły.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot kosztów za niezrealizowane kursy może zostać zrealizowany w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Uczestnika lub w formie Vouchera, do późniejszego wykorzystania w Tondo.

 

IV. PRAWO DO ODWOŁANIA ZAJĘĆ
1. Tondo zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć:
a) z przyczyn losowych (np. choroba prowadzącego),
b) w przypadku zapisu niewystarczającej liczby uczestników.
2. Wpłaty dokonane na poczet odwołanych przez Tondo zajęć zostaną zwrócone uczestnikom na wskazane przez nich konto bankowe w przeciągu 7 dni, bądź za zgodą uczestnika zaliczone na poczet tych samych/innych zajęć w późniejszym terminie.

 

V. PRAWO DO REKLAMACJI USŁUG
1. Uczestnik ma prawo oczekiwać, że podczas zajęć zostaną spełnione założone cele kursu lub warsztatu oraz zapewnione zostaną odpowiednie warunki pracy.
2. Uczestnik ma prawo oczekiwać, że prowadzący kurs lub warsztat będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień zapisanych w programie poszczególnych zajęć.
3. Prowadzący kurs lub warsztat przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych, młodzieży i dzieci.
4. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzania zajęć zgodnie z programem umieszczonym na stronie internetowej dla danych zajęć.
5. Od uczestników oczekuje się pełnego zaangażowania w proces kształcenia podczas zajęć oraz aktywnego udziału w zajęciach.
6. Uczestnik zajęć może złożyć reklamację, jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1.
7. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej, na za pośrednictwem poczty (na adres: Tondo Akademia Kreatywności, ul.Wysoka 12/17, 61-850 Poznań), poczty elektronicznej (na adres: kontakt@tondoakademia.pl) lub doręczona osobiście.
8. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zakończenia zajęć.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, w przypadku gdy została ona złożona po upłynięciu 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia zajęć.
10. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni roboczych. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
11. Organizator ma prawo zwrócić się do uczestnika składającego reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała lub gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w niniejszym regulaminie.
13. Możliwe formy rekompensaty:
a) częściowy zwrot kosztów usługi w formie przelewu
b) zwrot całości kosztów w formie vouchera podarunkowego

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Słuchacz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na użytek Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od Tondo Akademia Kreatywności, Karolina Trzoska z siedzibą przy ulicy Wysoka 12/17, 61-850 Poznań, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik, przystępując do korzystania z usług Akademii potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku nr 101. poz 926 ze zm.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku nr 90, _poz 621 ze zm.).
3. Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu www.tpay.pl .
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej: www.tondoakademia.pl
5.O zmianach Regulaminu Tondo mia poinformuje uczestników drogą mailową.